23 April 2012

此刻心情

一次又一次的incident,让我自己在怀疑,到底自己的所作所为是值不值得?
但是每次的真心换来失望!从失望到心痛,到最后变成心淡!
每每件事,不论大事,小事,我都要从别人口中得知,那种感觉是多么的讽刺,多么的失望!
一次次的心软,恨自己每每被伤的不懂得痛!痛过之后还是一样笨.
值得吗?我不知道!


- Posted using BlogPress from my iPad

4 comments:

winnie@ah咪 said...

duon xiong nv xin o?
aiya~kan kui ni gian~

ViVi3n said...

Haiz..Neng gong nor.. Gong na du li Wah.. Nguai kan nv na oi chai shi ya Hor chai lo...so ah du chai diok si deng lo

winnie@ah咪 said...

ying gai si dia ma loh?
kan kui ni gian lah~si juan ne lah~wai nuen jin go du li bie nuen juan gian~

ViVi3n said...

jiu li lo ~ mo jv gong lo ~haiz